Moje publikacje

2019

Pawełoszek I., Tomczyk K. (2019), Badanie aktywności banków spółdzielczych w mediach społecznościowych w aspekcie budowania relacji z klientem, [w:] Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw (red.) Antonowicz P., Bęben R., Płoska R., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego s.131.147

Pawełoszek I., Jurczyk-Bunkowska M., Wieczorkowski J., Otwarte dane jako źródło innowacyjnych modeli biznesowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 33/2019, s. 179-191

Pawełoszek I., Tomczyk K.(2019), Zarządzanie relacjami z klientami banków spółdzielczych z wykorzystaniem mediów społecznościowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 33/2019, s. 302-313

Pawełoszek I. (2019), A Framework for Development of Ontology-Based Competency Management System (2019), [in:] Nourani C. (ed.), Computing Predictive Analytics, Business Intelligence, and Economics Modeling Techniques with Start-ups and Incubators, Computer Science & Information Management, Innovation Management and Computing, Apple Academic Press pp.77-96

2018

Pawełoszek, I., Korczak, J., Merging of Ontologies – Conceptual Design Issues, ICIME 2018 Proceedings of the 2018 10th International Conference on Information Management and Engineering s. 59-63, ACM New York, NY, USA, 2018

Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I., Wieczorkowski J., Technologia obywatelska we wspomaganiu zarządzania procesem innowacji społecznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 31, s. 91-104, Częstochowa 2018

Pawełoszek I., Wieczorkowski J., Open Government Data and Linked Data in the Practice of Selected Countries. [In] Bouzas-Lorenzo R., Cernadas Ramos A., Proceedings of the 18th European Conference on Digital Government ECDG 2018 University of Santiago de Compostela Spain 2018. dostępne na Research Gate

Wieczorkowski J., Pawełoszek I., Open government data, the case of Polish public sector http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2018/volume6_2/OJAKM_Volume6_2pp54-71.pdf

Pawełoszek I. (2018) Ontological Support for Process-Oriented Competency Management. In: Ziemba E. (eds) Information Technology for Management. Ongoing Research and Development. ISM 2017, AITM 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 311. Springer, Cham

Pawełoszek I., Rola kreatywności w analityce biznesowej w kontekście analizy danych marketingowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów z. 162, Szkoła Główna Handlowa 2018 s. 89–104

2017
Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I., Wieczorkowski J., BIG DATA W ZARZĄDZANIU DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, Zeszty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 26 (2017) s. 91–106

Pawełoszek I., Process-oriented approach to competency management using ontologies, Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 11, pages 1005–1013 (2017) DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2017F441 https://annals-csis.org/Volume_11/drp/441.html

Pawełoszek I., Korczak J.: From Data Exploration to Semantic Model of Customer. PROCEEDINGS OF THE 2017 INTELLIGENT SYSTEMS CONFERENCE (INTELLISYS) London 2017 pp. 382-388

2016
Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I., Ontologia dla systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie procesami innowacji. W: Komorowski T.M., Swacha J. (red.), Projektowanie i realizacja systemów informatycznych zarządzania. Wybrane aspekty. Polskie Towarzystwo Informatyczne,
Warszawa 2016
PiESIZWA-web.pdf

Pawełoszek I., Korczak J. (2016), An Approach to Discovery of Customer Profiles, [in] Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems, Proc. of CONFENIS 2016, eds. A.M. Tjoa, L.D. Xu, M. Raffai, N.M. Novak, Lecture Notes on Business Information Processing, vol.268, Berlin, Springer, pp.88-99.

Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I.,Znaczenie Linked Data wobec współczesnych trendów operacyjnego zarządzania produkcją. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie T.1 nr 23, 2016 s. 92-103

Pawełoszek I., Integrating Semantic Web Services into Financial Decision Support Process. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems ACSIS, Vol. 8. ISSN 2300-5963 pp. 1189–1198, 2016 DOI: 10.15439/2016F99

Jędrzej Wieczorkowski, Ilona Pawełoszek „Big data privacy concerns in the light of survey results”, Proceedings of the 14th International Conference e-Society 2016, edited by Piet Kommers and Pedro Isaías, International Association for Development of the Information Society, IADIS Press, Vilamoura 2016, s.47-54, ISBN: 978-989-8533-48-7

Pawełoszek I., Data Mining Approach to Assessment of the ERP System from the Vendor’s Perspective W: Information Technology for Management Volume 243 of the series Lecture Notes in Business Information Processing. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISM 2015 and AITM 2015, Lodz, Poland, September 2015, Revised Selected Papers, 12 March 2016 pp 125-14
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-30528-8_8

Pawełoszek I., Grabińska A., Turek T., LINKED DATA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, XXX. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference University of Miskolc, Miskolc, Węgry http://www.uni-miskolc.hu/~microcad/publikaciok/2016/C2_1_Paweloszek_Ilona.pdf

Pawełoszek I., Wybrane zagadnienia zastosowania koncepcji Linked Data w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016 s.245-257.

Pawełoszek I., Korczak J., An Approach to Discovery of Customer Profiles. In: Tjoa AM, Xu LD, Raffai M, Novak NM, eds. Proceedings of CONFENIS 2016: Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems. Lecture Notes in Business Information Processing. Vol 268. Berlin: Springer; 2016: 88-99

2015

Pawełoszek I., Web 3.0 Applications in Enterprise Strategy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 234/15 2015 s.129-139 http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_234/10.pdf

Pawełoszek I., Stępniak C. (red.), Wiedza w przedsiębiorczości – aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne.Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2015 ISBN: 978-83-65179-19-7

Jelonek D., Pawełoszek I., Stępniak C., Turek T., Spatial Tools for Supporting Regional e-Entrepreneurship, Procedia Computer Science 65 ( 2015 ) 988 – 995, International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915028914

Paweloszek I., Approach to Analysis and Assessment of ERP System. A Software Vendor’s Perspective, Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2015, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, Annals of Computer Science and Information Systems”, 1415–1426, IEEE”, DOI:10.15439/2015F251, URL:http://dx.doi.org/10.15439/2015F251

Pawełoszek I., Wieczorkowski J.: The role of semantics in searching for information on the Web. Online Journal of Applied Knowledge Management
A Publication of the International Institute for Applied Knowledge Management, Volume 3, Issue 1, 2015 http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2015/volume3_1/OJAKM_Volume3_1pp102-113.pdf

Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I.: Wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych w planowaniu fazy front-end procesów innowacji. W: Informatyka w Województwie Śląskim – innowacyjne trendy rozwoju, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 2015 s.45-59

Wieczorkowski J., Pawełoszek I., Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług Uniwersytet Szczeciński nr 117 (852) Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, 2015 s.287-295

Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I.:The Concept of Semantic System for Supporting Planning of Innovation Processes, Polish Journal of Management Studies Vol.11 No 1, 2015 http://pjms.zim.pcz.pl/PDF/PJMS111/The%20Concept%20of%20Semantic%20System%20for%20Supporting%20Planning%20of%20Innovation%20Processes.pdf

Pawełoszek I., Wieczorkowski J., Jurczyk-Bunkowska M., Semantyczne wspomaganie modelowania procesów biznesowych,Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z.36 Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji 2015 s.275-285

Wieczorkowski J., Pawełoszek I., Polak P., Software Standardization in the Context of the Innovativeness of Enterprise Operations, w: P. Kommers, P. Isaias (red.), Proceedings of the International Conference e-Society 2015, s. 215-222, IADIS Press, Lisbon, 2015.

2014

Pawełoszek I., Wybrane problemy wdrożenia koncepcji otwartych danych w e-administracji. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych zeszyt 33/2014 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza s.455-470.

Pawełoszek I., Turek T.: Kierunki rozwoju modeli biznesowych w Internecie. w: Wyzwania przedsiębiorczości. T.2 (red.) GOSTKOWSKA-DŹWIG Sylwia, MROZIK Magdalena, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2014 s. 111-123.

Pawełoszek, I. i Turek, T. (2014). Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. W: M. Dąbrowski i M. Zając (red.), E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Pawełoszek I.: Semantic Organization of Information Resources for Supporting the Work of Academic Staff, Proceedings of the 2014 Federated Conference onComputer Science and Information Systems pp. 1235–1241 https://fedcsis.org/proceedings/2014/pliks/320.pdf

Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I.: Znaczenie zastosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu procesem innowacji. [w] Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości red. Adam Nowicki, Dorota Jelonek, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014

Pawełoszek I.: Semanticizing Innovative Knowledge. Informatyka Ekonomiczna, 2014, Nr 1 (31), s. 59-68.

Pawełoszek I.: The Concept of Semantic Platform for Addressing the Information Needs of University Researchers and Educators. In Online Journal of Applied Knowledge Management. Vol.2, Iss.2, Knowledge Management Conference. Blagoevgrad, Bulgaria, June 25-28 2014. s.149-161.
http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2014/volume2_2/OJAKM_Volume2_2pp149-161.pdf

Pawełoszek I.: Semantic Content Management System Supporting the Information Needs of Sales Representatives, in: Current Problems of Maintenance of Electrical Equipment and Management. Monograph. Scientific Editors Michal Kolcun, Lech Borowik, Tomasz Lis. Technicka Univerzita v Kosiciach, Kosice 2014 s.290-299

Pawełoszek I.: Wykorzystanie Semantic MediaWiki w doskonaleniu modeli procesów biznesowych. Zeszyty Naukowe nr 808 Ekonomiczne Problemy Usług nr 112. Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy. T.1., Uniwersytet Szczeciński, s.411-419

2013
Pawełoszek I., Stępniak C., Spatial visualization tools in business information systems. W: Informatyka Ekonomiczna 1(27) 2013, Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s. 67-82

Jelonek D., Pawełoszek I.: Technologie semantyczne  w  zarządzaniu platformą otwartych innowacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu -Informatyka Ekonomiczna nr 30, 2013 s.169-180

Pawełoszek I.: Technologie semantycznego Internetu w kreowaniu przedsiębiorczości nowej ery. W: Jelonek D., Nowicki A. (red.): Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 29-37.

Pawełoszek I.: Koncepcja i rola zasobów semantycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: Systemy wspomagania organizacji SWO 2013. Praca zbiorowa pod red. Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s.215-224.

Pawełoszek I.: Semantyczne portale informacyjne w e-administracji. Zeszyty Naukowe nr 763 Ekonomiczne Problemy Usług nr 105 Uniwersytet Szczeciński 2013, s.151-159

Pawełoszek I.: Wybrane zagadnienia oceny wartości biznesowej nowoczesnych technologii informacyjnych. Rozdział 8. W: Ziółkowska B. (red.): Wybrane problemy z teorii i praktyki zarządzania wartością w przedsiębiorstwie, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s.131-140.

Pawełoszek I.: Technologie semantyczne w e-administracji. Możliwości i bariery zastosowań. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych z .29/2013 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza s.267-278 http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z29_19.pdf

2012

Pawełoszek I.: Selected Issues of Sharing Process Knowledge in Modern Organizations, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Informatyka Ekonomiczna nr 1 (23), 2012 s.48-58

Pawełoszek I.: Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach rozproszonych, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702 Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, 2012, s.326-334

Nowicki A., Pawełoszek I., Stępniak C.: The Role of Information Resources in Entrepreneurship, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie nr 6, 2012, s.56-67

2011

Pawełoszek I.: Semantically Enhanced Information Portal for Community of University Researchers, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 187, Informatyka Ekonomiczna nr 20. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Pawełoszek-Korek I.: Rola ontologii w budowaniu relacji biznesowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu nr 32, Poznań 2011, s.181-191.

Pawełoszek-Korek I.: Wybrane problemy wykorzystania ontologii w systemach informacyjnych organizacji rozproszonych geograficznie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650 Ekonomiczne Problemy Usług nr 67 T.1, Szczecin 2011, s.110-117. streszczenie
całość tekstu czasopisma http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf

2010

Pawełoszek-Korek I., Turek T.: Strategia zarządzania technologią mobilną w przedsiębiorstwach partnerskich, Rozdział 2.2 w: Pabian A. (red.): Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s.112-127

Pawełoszek-Korek I.: Kształcenie studentów kierunku informatyka i ekonometria w zakresie technologii semantycznych. Cele i narzędzia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. nr 118 Informatyka Ekonomiczna nr 17, Wrocław 2010, s.169-177.

Pawełoszek-Korek I.: Źródła wiedzy w pracy mobilnej i wybrane problemy ich wykorzystania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. nr 1198 Informatyka Ekonomiczna nr 18, Wrocław 2010, s.252-261

Pawełoszek-Korek I.: Praktyczne aspekty pozyskiwania danych z portalu aukcyjnego w celu ekstrakcji wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57 cz.I Szczecin 2010 s.603-611

Pawełoszek-Korek I.: Semantyczne usługi informacyjne w pracy mobilnej. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą T.28. Bydgoszcz 2010
s.217-225

2009

Pawełoszek-Korek I.:Standardy sieci semantycznej w zarządzaniu wiedzą organizacji. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 541 Studia Informatica nr 23
Szczecin, 2009 s.193-203

Pawełoszek-Korek I.: Exploiting the Potential of Hidden Web for Competitive Advantage. W: Nowicki A. (red.): Informatyka Ekonomiczna. Aspekty informatyzacji organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 s. 304-316

Pawełoszek-Korek I.: Wirtualizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem semantycznych usług sieciowych. W: Howaniec H., Waszkielewicz W. (red.): Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009 s.263-273.

technologie-mobilne

Pawełoszek-Korek I.: Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, seria Monografie nr 161, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Więcej informacji o książce na stronie Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej

Pawełoszek-Korek I.: Rola semantyki w nowoczesnych systemach informacyjnych e-biznesu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą T.21, Bydgoszcz 2009 s.89-96

Pawełoszek-Korek I.: Chapter 4 The Concept of Context Awareness in Modern Information Systems. W: Łatuszyńska M., Nermend K. (red.):Contemporary Business Issues. The State Vocational University in Gorzów Wielkopolski, Institute of Management, Gorzów Wielkopolski 2009 s. 61- 74.

Pawełoszek-Korek I.: Koncepcja semantycznych usług sieci Web dla biznesu i standardy ich realizacji. W: Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009 s.314-323
2008

Pawełoszek-Korek I.: A Framework for Online Auctions Market Research. W: Proceedings of BIR’2008 the Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research. Ed. Stanisław Wrycza. Gdańsk 2008 s.299-311.

Pawełoszek-Korek I.: Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji. W:Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’07. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Gołuchowskiego, Aldony Frączkiewicz-Wronki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008 s.365-375

Pawełoszek-Korek I.: Rozdz.2. Internet jako źródło wiedzy – perspektywa badawcza. W: Wiedza i technologie informacyjne w biznesie. Pod red. Adama Nowickiego i Doroty Jelonek. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s.35-44.

Pawełoszek-Korek I.: Semantyczne usługi sieciowe w funkcjonowaniu nowoczesnych organizacji. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, e-mentor nr 5 2008 s. 76-79.

Pawełoszek-Korek I.: Methods of Discovering Hidden Web Resources, w: Kisielnicki J. (red.): Informatka dla przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008 str. 267-274.

Pawełoszek-Korek I.: Zarządzanie wiedzą organizacji w świetle trendu Web 2.0, w: Howaniec H, Waszkielewicz W. (red.): Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2008 str. 254-264.

Pawełoszek-Korek I.: Zastosowanie eksploracji danych w celu pozyskiwania wiedzy z Internetu. W: Szewczyk A. (red.): Fenomen Internetu, Tom II str. 553-559. Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2008

Pawełoszek-Korek I.: Systemy rozszerzonej rzeczywistości w pracy mobilnej. W: Kiełtyka L. (red.): Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Difin 2008. str. 101 – 108.

Pawełoszek-Korek I., Zastosowanie metod badania niejawnych grup wirtualnych w celu pozyskiwania wiedzy dla organizacji, W: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Praca zbiorowa pod red. Ewy Ziemby. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 2008 str. 307- 313.
2007

Pawełoszek-Korek I., Niejawne społeczności wirtualne jako źródło wiedzy dla przedsiębiorstwa. W: Informatyka Ekonomiczna nr 10 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, str 246 -253.

Pawełoszek-Korek I., Niejawne społeczności wirtualne w aspekcie globalnej konkurencji. W: Bylok F., Janik R. (red.): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Wydwanictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, str. 266-274.
2006

Pawełoszek-Korek I., Wybrane problemy projektowania mobilnego dostępu do zasobów wiedzy. W: Informatyka Ekonomiczna nr 9 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, str 350 -363.

Pawełoszek-Korek I, Koncepcja dostarczania wiedzy w środowisku mobilnym z wykorzystaniem map dokumentów. W: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych z.16. s.289-299 Wydawnictwo SGH Warszawa 2006

Pawełoszek I, Rozdz.5/6/.Możliwości wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym technologią mobilną. W: Informatyka w globalnym świecie.Red.nauk. Jerzy Kisielnicki , Wyd.Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych 2006 s.342-348

Pawełoszek I, Podrozdz.4.4. Technologie mobilne i bezprzewodowe. W:Komputerowe wspomaganie biznesu. Praca zbior. pod red. Adama Nowickiego. Wyd. Placet 2006

Pawełoszek I, Podrozdz.1.4. Wiedza w działalności biznesowej. W:Komputerowe wspomaganie biznesu. Praca zbior. pod red. Adama Nowickiego. Wyd. Placet 2006

Pawełoszek I, Rozdz.8. Systemy e-biznesu. W:Komputerowe wspomaganie biznesu. Praca zbior. pod red. Adama Nowickiego. Wyd.PLACET 2006
2005

Współautorstwo podręcznika: „Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydanie II, pr. zbiorowa pod red. Adama Nowickiego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
2004

Pawełoszek I.: Mobile Electronic Commerce – teoria i perspektywy, w: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 3, Bydgoszcz 2004.

Pawełoszek I.: Kierunki kształcenia przyszłych menedżerów informacji w szkolnictwie wyższym, w: Informatyka ekonomiczna aspekty naukowe i dydaktyczne. Red nauk. A. Nowicki, D. Jelonek, J. Goliński, Częstochowa 2004
2003

Pawełoszek I.: Zintegrowana telefonia komputerowa jako narzędzie obsługi klienta. Innowacje w marketingu – młodzi o marketingu II. (Konferencja). Sopot 2003.

Pawełoszek I.: Edukacja jako usługa podlegająca prawom rynku. W Szewczyk A.(red.) Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. Problemy społeczeństwa globalnej informacji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.

Pawełoszek I.: Information Technology Services on Polish Market. Definitions And Classification. TRANSCOM 2003. 5-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 3. Żilina, 2003

Pawełoszek I., Pawełoszek J.: Selected Problems Of Safety In Organizing Welding Works In Repairs Of Machines And Devices. TRANSCOM 2003. 5-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 6. Żilina, 2003
2002

Pawełoszek I.: Specyfika rynku usług aplikacyjnych w Polsce. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 955. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Wrocław 2002.

Współautorstwo podręcznika: Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie. Pr. zbiorowa pod red. Adama Nowickiego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
2001

Pawełoszek I.: Gospodarka odpadami jako element ekonomicznego rozwoju regionu. W:Regional’naja ekonomiceskaja politika.Materialy mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii.Cast’1.Grodno 2001.

Pawełoszek I.: Problems of Selecting and Training Staff for Information Systems in Large and Medium Companies. TRANSCOM 2001.4-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 4. Żilina,2001

Pawełoszek I.: Zastosowanie koncepcji reengineeringu w procesach marketingowych Nowoczesnego przedsiębiorstwa. Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu. Sopot 2001
2000

Pawełoszek I.: Główne zadania i funkcje systemu informatycznego w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego. Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Informatyka Statystyka i Ekonometria nr 1, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 109-117, Częstochowa 2000

Pawełoszek I., Stępniak C.: Informacja adresowalna i nieadresowalna w systemach informatycznych marketingu. Upravlenie mezdunarodnym marketingom na malych i średnich predprijatijach. Materialy mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii.Cast’I.Brest, 2000

Pawełoszek I., Stępniak C.: Możliwości wykorzystania systemów pozycjonowania pojazdów w systemach informatycznych przedsiębiorstw. 2nd International Conference Multimedia in Business 2000, Częstochowa 2000.

Konferencje, w których uczestniczyłam

„ICTECH: informatyka na Śląsku – doświadczenia i wyzwania”, 19 listopada 2014 r.Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

„WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 9-10 października 2014 Olsztyn k. Częstochowy.

„XI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE”, Wrocław 22-23 września 2014.

Current Problems of Maintenance of Electrical Equipment and Management, September 10 – 12, 2014, Stara Lesna, Slovakia.

FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS – FedCSIS 2014 Warsaw, Poland, 8 September, 2014

IIAKM KM Conference 2014 – The American University in Bulgaria, Blagoevgrad, Bulgaria – June 25 – 28, 2014

„Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy” Konferencja Naukowa – Szczecin-Sztokholm- Wyspy Alandzkie 31.05 – 3.06.2014

„Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania” IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – 11-12 czerwca 2014 roku, na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

„ROZWÓJ E-EDUKACJI W EKONOMICZNYM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM” 21 listopada 2013r.  Organizator – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

„SYSTEMY WSPOMAGANIA ORGANIZACJI” – Szczyrk 22-23 października 2013 – Organizator Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

„WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – Olsztyn k. Częstochowy 10-11 października 2013

„GOSPODARKA ELEKTRONICZNA – WYZWANIA ROZWOJOWE” 22-25 maja 2012 roku Szczecin-Oslo

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. SZANSE I WYZWANIA”, 08.05.–09.05.2012r., na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

E-GOSPODARKA W POLSCE. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU. Szczecin-Malmo-Kopenhaga. 06-10.06.2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami” 28-29.10.2010 na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Konferencja Naukowa „Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy”
22 września 2009 Wyższa Szkoła Bankowa Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Moje sieci kontaktów

GoldenLine

LinkedIn


Moje strony

Mój blog na temat tworzenia grafiki w Photoshopie

Mój serwis kulinarny